Политика на поверителност

 

Уважаеми бъдещи и настоящи клиенти,

             В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент относно обработването на лични данни и влязъл в сила от месец май 2018 год., ви предоставяме информация във връзка с обработването на личните данни на физическите лица от „ЖОРЕ Рекрут“ ЕООД.

          Ние уважаваме поверителността на вашите лични данни и правилното им използване. Това е изключително важно за нас и представлява наш основен приоритет.

            Молим, запознайте се подробно със следващият документ.         

 

„ЖОРЕ Рекрут“ ЕООД – администратор на лични данни

Название на документа:

Уведомление за поверителност на личните данни.

Отговорник за документа

Управител

 

Цел на документа:

Този документ обяснява на физическите лица, бъдещи и настоящи клиенти на фирмата как  „ЖОРЕ Рекрут“ ЕООД събира и използва личните им данни. С него се информират субектите на данните за целите на администратора при обработката на данните, правното основание за тази обработка и условията, при които техните данни ще бъдат защитени, споделяни и съхранявани.

Разпространение на документа:

Документът се предоставя на: на вниманието на физическите лица, кандидатстващи за наемане на работа в чужбина и е достъпен на уебсайта на „ЖОРЕ Рекрут“ ЕООД.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

·       Използвани термини

В настоящия документ използваме понятията в смисъла, определен им от приложимото в Република България законодателството.

Използван термин

Значение

Лични данни

Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“)

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано

 лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване

Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Администратор

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни, когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Електронен документ

Всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис.

Чувствителни лични данни

Лични данни, разкриващи расов или етнически произход; политически възгледи; религиозни или философски убеждения; членство в синдикални организации; генетични данни; биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице; данни за здравословното състояние; данни за сексуалния живот  и сексуалната ориентация.

Наети лица

Работници и служители по трудово правоотношение, както и адвокатите и други лица, които действат при възлагане и под прекия контрол на Дружеството, независимо от вида на конкретното правоотношение.

 

o   Принципи които спазваме при обработване на лични данни:

 

·        Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

·        Ограничение на целите

·        Свеждане на данните до минимум

·        Точност

·        Ограничение на съхранението на личните данни

·        Цялостност и поверителност

·        Отчетност

 

2. Въведение

2.1. За нас – данни за администратора на лични данни и координати за контакт

Ние сме: „ЖОРЕ Рекрут“ ЕООД е юридическо лице вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 20153758 и имаме Удостоверение за регистрация № 2867 от Министерството на труда и социалната политика за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за други държави .

Намираме се на адрес: София, жк Надежда, ул. „Хаджи Мано Стоянов“ 28. Можете да се свържете с нас на  телефон: 0886 372 370 и електронен адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Интернет сайт: jore-recrute.com

В изпълнение на задълженията ни като администратор на лични данни сме определили   лице, отговорно за личните данни - управителя. Можете да се свържете с него на адрес: София, жк Надежда, ул. „Хаджи Мано Стоянов“ 28, чрез телефон: 0886 372 370 и електронен адрес за кореспонденция:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.2. Цел на документа

Целта на това уведомление за поверителност е да ви информираме какво правим с вашата лична информация, как и защо я събираме, обработваме, съхраняваме и др. съгласно предмета си на дейност, спазвайки българското и европейското законодателство.

          Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни /наричан по-долу за краткост „Регламента”/ и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), за „ЖОРЕ Рекрут“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни, възникват определени задължения. Те включват информиране и запознаване на своите клиенти с категориите лични данни, които обработва, за целите и правното основание за обработване, срокът на съхранение, предоставят ли се данните на други получатели от Европейския съюз, относно правата на субекта на данни и др.

Ние отчитаме, че за Вас е важно да разберете как събираме, съхраняваме, споделяме и използваме информация за лицата, кандидатстващи за наемане на работа в чужбина, която представлява лични данни. Затова чрез настоящото Уведомление за поверителност на личните данни Ви  информираме за извършваната обработка и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство.

Молим, запознайте се внимателно с този документ.

Уведомлението за поверителност може да се актуализира периодично, за което ще Ви уведомим своевременно.

2.3. Обхват

Съобщението се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни, която се съхранява или обработва по друг начин.  Информацията може да се съдържа (изброяването не е изчерпателно) в:

·        хартиен носител

·        електронен носител

2.4. Адресати

Адресатите на настоящия документ са физическите лица, чиято лични данни обработваме във връзка с предоставяните от нас услуги.

3. Лични данни, които обработваме

Видовете лични данни, които обработваме, са свързани с услугата, която Ви предоставяме. Ние се стремим да свеждаме данните до минимум.

Категории лични данни, които обработваме са ОБЩИ и ОРГАНИЗАЦИОННИ.

За идентификация и информация за контакти с вас: трите имена, гражданство, единен граждански номер, дата на раждане, номер на лична карта/, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, телефонен номер/личен или служебен/, имейл адрес /личен или служебен/.

За образование и професионална квалификация: данни, свързани с образование, трудов опит и информация за заемани длъжности, професионална и лична квалификация и умения; владеене на езици; притежаване на свидетелство за управление на МПС , снимка /само ако се налага/ и друга допълнителна информация, предоставена от Вас по ваше желание в трудовата Ви автобиография.

ДРУГИ ДАННИ:

„ЖОРЕ Рекрут“ ЕООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответните декларации за целите на допълнително предлагани услуги от фирмата.

Правно основание и цели на обработката на личните Ви данни

Използваме личните Ви данни за няколко цели, които подробно посочваме в раздели 3.2 и 3.3 по-долу. В раздел 3.1 е посочено правното основание за обработката на Вашите лични данни.

3.1. Правно основание за обработката

Когато обработваме Вашите лични данни, ние го правим само при наличие на правно основание за тази обработка. Освен това обработването на специални категории лични данни (включително данни, свързани със здравето) винаги се основава на самостоятелно основание.

В повечето случаи обработването на Вашите лични данни ще бъде на едно от следните основания:

·        получено съгласие от субекта на данните за обработване на личните му данни –  свободно изразено, конкретно, информирано,  недвусмислено и дадено чрез изрично заявление или ясно потвърждаващо действие, включително онлайн и то може да бъде лесно оттеглено и по всяко време, чрез декларация за оттегляне на съгласието. В този случай е възможно да не успеем да ви предоставим нашите услуги.

·        изпълнението на договор – сключване на посреднически договор между нас и Вас, като търсещо работа лице, за да ползвате нашите услуги по извършване на посредническа дейност. В този случай заявяваме, че личните данни, които предоставяте се използват само за конкретната цел, свеждайки ги до минимум. Договорът не може за бъде изпълнен, ако нямаме необходимите лични данни на търсещото работа лице.

·        законово задължение  - в този случай обработването на личните Ви данни е  продиктувано от наше задължение по силата на българското и европейското законодателство.

3.2. Цели на обработката

“ЖОРЕ Рекрут“ ЕООД  обработва Вашите лични данни за целите на подбор на персонал за изпращане на работа в чужбина и възможността за уреждане на този процес по смисъла на Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните ) и в съответствие с Закон за насърчаване на заетостта и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в сила от 27.05.2003 г

Спазвайки принципа на прозрачност /за кратка информация, разбираема и лесно достъпна, ясен изказ и др./, бихме искали да конкретизираме целите на обработка на лични данни:

·        насочване и подпомагане на търсещото работа лице за започване на работа в друга държава

·        Участие в процедури по подбор на персонал по наемане на работа в други държави

·        сключване и изпълнение на посреднически договор между „ЖОРЕ Рекрут“ ЕООД и търсещото работа лице

·        сключване на индивидуален договор с чуждестранен работодател и търсещото работа лице

·        сключване на застраховки отнасящи се до търсещото работа лице

Ако не ни предоставите такава информация, може да не успеем да изпълним договора си с Вас (ще ви информираме, когато е необходимо предоставяне на информация).

 

3.3. Установяване, упражняване и защита на правни искове

„ЖОРЕ Рекрут“ ЕООД може да обработва личните ви данни за целите на установяването, упражняването и защитата на потенциални правни искове.

4. Източници на лични данни

Основно личните данни, които обработваме за Вас, ще ни бъдат предоставени от Вас при  първата комуникация с Вас, само ако сте дали своето съгласие.

Събираме данните, които обработваме, когато кандидатствате за обявено свободно работно място от чуждестранен работодател онлайн или в офис, както и в процеса на взаимоотношенията ни и по-точно:

4.1. от сайта jore-recrute.com

Формата за контакт на нашия уебсайт може да бъде източник на лични данни ако потребителя на сайта, по негово желание, реши да попълни и изпрати формуляра от контактната ни форма. В този случай предоставянето на лични данни се основава на свободния, доброволен и изричен избор на посетителя на сайта jore-recrute.com. Обработваната информация е необходима за осъществяването на обратна връзка с него. Когато потребителя на сайта изпрати чрез контактната форма своята автобиография, молим, не изпращайте информация, повече от необходимата за съответната цел, ние не можем да бъдем отговорни за нея.

4.2. Офиса на „ЖОРЕ Рекрут“ ЕООД – при посещение в нашия офис, вие предоставяте информация за себе си/имена, адрес по местоживеене/, както и давате своето свободно изразено съгласие за обработване на вашите лични данни, свързани с вашата трудова автобиография, които ще се използват само във връзка с извършваните от нас услуги.

4.3.1. сайтове за обяви за работа – след публикуване на обяви за заявени свободни работни места от работодател, вие изпращате вашето CV и данни в него се използват само за изпълнение на определените за това цели.

4.3.2. публично достъпна информация от където можем да получим данни за осъществяване на контакт с вас. Когато осъществим контакт с вас, ще ви кажем откъде имаме вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали лично от вас.

4.4. от трети страни - понякога може да получаваме лични данни за Вас от трети страни на законово и основание, например държавни органи/Бюрата по труда/ и органи на местното самоуправление/Общината/, бивши работодатели/под формата на препоръки за вас, само ако се изискват от съответният работодател/.

5. Съхранение на личните данни - срокове

Нашият общ подход е да запазваме личните данни в разумен срок, само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас, включително предвид рамките на приложимия законов срок. Вашите лични данни се съхраняват за периода на нашите договорни взаимоотношения и за определен срок след това, което да ни позволи да изпълним наши законови задължения, включително и за уреждане на евентуални спорове, които биха могли да възникнат за в бъдеще.

 За повече информация относно практиките ни за съхранение на данни, моля, поискайте информация, като изпратите заявление за получаване на информация на следните данни за контакт:  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

6. Предаване и трансфер на лични данни

За целите, изброени по-горе, можем да споделяме вашите лични данни с работодатели от Европейския съюз и Швейцария, които са поели ангажимент и имат отговорност за обработване на лични данни в съответствие с действащото законодателство и спазват разпоредбите на Регламент ЕС 2016/79,  с цел представяне на вашата кандидатура за обявено свободно работна място и евентуално впоследствие сключване на индивидуален договор със субекта на лични данни/търсещото работа лице/.

8. Сигурност на Вашите лични данни

Предприемаме разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на националното ни законодателство.

9. Вашите права

Дружеството ще предприеме стъпки в съответствие с приложимото законодателство, за да Ви подпомогне при упражняването на правата на субекта на данни. По отношение на извършваните от нас процеси на обработка на личните Ви данни, имате следните права:

·        право да оттеглите своето съгласие за обработка на лични данни по всяко време

·        Право на достъп до личните данни.

·        Право на коригиране

·        Право на изтриване (упражняване на „правото да бъда забравен“)

·        Право на ограничаване на обработването

·        Право на преносимост на данните

·        Право на възражение срещу обработването на личните данни

Имате възможност да се обърнете и към Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Интернет страница www.cpdp.bg

За упражняването на тези права, с изключение на правото Ви на жалба, молим, свържете се с нас на посочените:

 Адрес: София, жк „Надежда“, ул. „Хаджи Мано Стоянов“ 28

Телефон: 0886 372 370

Адрес за електронна кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Лице, отговарящо за личните данни – управител.

Ще Ви предоставим подробна информация за начините на упражняване на Вашите права.

Молим, обърнете внимание, че може да поискаме доказателство за самоличност при запитване от ваша страна за лични данни. Ще се стремим да отговорим на Вашето искане в приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията. В случай на удължаване ще Ви уведомим и ще посочим причините, които налагат удължаването.

10. Свържете се с Нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни или желаете да упражните някое от Вашите права, молим свържете се с нас

като използвате следния електронен адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., телефон: 0886 372 370 или изпратите писмо на адрес София, кв. Надежда, ул. „Хаджи Мано Стоянов“ № 28.   

 

11. Актуализиция на настоящата информация

Възможно е „ЖОРЕ Рекрут“ ЕООД да актуализира настоящата информация. За всички съществени

 промени в настоящата политика на поверителност „ЖОРЕ Рекрут“ ЕООД ще Ви уведоми на интернет сайта си или чрез друг комуникационен канал, където може да намерите последната версия на политиката за поверителност на личните данни.

Последна актуализация/ дата: 08.12.2019

 

 

 Долуподписаният/а, .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... , ЕГН ......................................................................................................... ,

 

1.      С подписването на настоящия документ заявявам, че съм запознат със съдържанието на Уведомлението за поверителност.

 

2.      Дата: ..................................................

 

3.      Подпис: ...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image